سلامت روان فرزندان در دستان خانواده

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

براساس تحقیقات انجام شده  فردی از نظر روانی سالم است که میان رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. از این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک دستگاه در نظر گرفته می شود که براساس تأثیر و تأثر متقابل عمل می کند. عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی ـ اجتماعی او اثر گذاشته و یا از آن اثر می پذیرد؛ اغلب افراد دچار مشکلات مختلف شخصیتی و روانی که فاقد بهداشت و سلامت روانی هستند از خانواده های ناسالم برخاسته اند. از اینرو در تامین بهداشت روانی افراد خانواده جایگاهی مهمی دارد و ضروری است راهکارهای مناسب در تامین بهداشت روانی خانواده شناسایی و به مرحله اجرا در آید.

سلامت روان فرزندان

بررسی ویژگی های خانواده سالم 

در نظام های سالم خانوادگی، نقش ها هم سالم هستند و فرزندان از رفتار پدر و مادر الگو می گیرند. پدر و مادر نقش آموزگاران را بازی می کنند، برای فرزندان خود وقت می گذارند، به آنها توجه می کنند و آنها را جهت می دهند.

 

خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان

در نظام های سالم خانوادگی نقش ها منعطف اند و دست به دست می شوند. حرکت آرام و آهسته است، تبادل افکار با یکدیگر دارند، روابط آنها با هم ملایم است. مادر ممکن است در یک زمان براساس اقتضا در نقش اصلی ظاهر شده و سپس، این وظیفه به پدر و چندی بعد به فرزندان واگذار می شود.

خانواده سالم و موفق، مجموعه ای است که در آن، همه اعضا موفق هستند و همه مناسبات میان افراد آن روال طبیعی دارد. اعضای این خانواده می توانند از قدرت های انسانی خود استفاده کنند. آنها از این قدرت ها برای مشارکت و تعاون و ارضای نیازهای فردی و جمعی خود استفاده می کنند. خانواده سالم، خاک سالمی است که در آن افراد رشد سالم دارند و انسان ها بالغ می شوند. رسیدن به این مهم شامل نکات زیر است: 

1- خانواده، واحد مهمی در اجتماع است و برای جامعه ای که قصد دوام دارد، حایز اهمیت است.

2- خانواده، خاکی حاصلخیز برای پرورش انسان های بالغ است.

3- خانواده نیازهای احساسی و عاطفی تمام اعضای خود را تأمین می کند، ازجمله این متغیرها می توان به تعادل میان استقلال و وابستگی اشاره کرد.

4- خانواده سالم رشد همه اعضای خود، ازجمله پدر و مادر را در نظر می گیرد.

5- خانواده مکانی است که در آن عزت نفس ایجاد می شود.

6- خانواده، واحدی برای رشد و بقاست.